தூய்மைப் பள்ளிக்கான விருது 2018 - 2019

November 02, 2018


பள்ளி வளாகத்தில் தண்ணீர், சுத்தம் மற்றும் சுகாதாரம் சார்ந்தவற்றை சிறப்பாக செயல்படுத்தியுள்ளதைப் பாராட்டி தமிழ்நாடு அரசின் மாவட்ட அளவிலான தூய்மைப் பள்ளி விருது வழங்கப்பட்டது.

A Great Place for Education

How would you like to get started?

Kongu National Matriculation Higher Secondary School

( In Kongu Arts and Science College Campus )

Nanjanapuram, Erode, Tamilnadu - 638107

Tel: 89731 00393, 89731 00394